Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД, наричано по-долу „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” или „Търговеца” от една страна, и потребителите/клиентитена интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители или Клиенти) – https://www.esha.bg, от друга.

„ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 130543939, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), Столична община, гр. София, п.к. 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №162, имейл адрес: info@esha.bg, телефон за връзка: +359 2 9791119.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Клиент автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от клиентите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Клиента и „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”.

С приемането на Общите условия, Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД договор. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл.

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://www.esha.bg, и всички негови подстраници.

Потребител/Клиент –  е всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по този договор при общи условия действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Стока – материално благо, продукт, произведен с цел задоволяване на определени нужди и потребности на хората, и което може да бъде продадено на пазара.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ОБЩИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, във връзка с особеностите на Услугите и Стоките по отношение на типа и режима на предоставяне. Потребителят се съгласява, че бъдещата комуникация с „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”,  може да се осъществява и с помощта на електронна поща.

(2) За всяка отделна Услуга или стока, „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, определя условията на предоставяне, описани на съответните страници на Сайта. При ползване на Услугите Потребителят следва да се съобразява с настоящите Общи условия, както и с конкретните условия за предоставяне на всяка услуга.

(3) Потребителят се задължава при ползване на Сайта:

1. да не извършва злоумишлени действия и да не предизвиква поведение, което би представлявало престъпление или административно нарушение или би довело до гражданска отговорност или по друг начин би накърнило закон.

2. да уведомява незабавно „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

3. да не се намесва умишлено или не в правилното действие на системата, включително, но не само да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите потребители;

4. да уведоми незабавно „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, ако смята че съдържанието на Сайта или предоставяните Услуги нарушават закон или приложимо право;

5. да уведоми незабавно „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, ако смята че съдържанието на Сайта е обидно за него или нарушават неговите или на трети лица права;

(4) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, може да осигури публикуване на Сайта на банери и хипервръзки, сочещи към други Интернет страници и ресурси. Доколкото „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, няма обективната възможност и задължението и не контролира тези Интернет страници и ресурси, то последният не носи отговорност във връзка със съдържанието и материалите, разположени на тези Интернет страници и ресурси. „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание.

(5) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, има право (но не и задължение) да инсталира върху компютъра на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му и други.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ/СТОКИ

Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, за да подадат запитване за консултация относно сключване на договор за предлаганите от „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” услуги или стоки

ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА.

Чл. 2. (1) Потребителите имат възможност да заявяват покупката на предлаганите от „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” стоки, предназначени за хидроизолация, топлоизолация и защита на строителни съоръжения и конструкции в гражданското и пътното строителство, използвайки интерфейса на подстраница –       https://esha.bg/index.php/products.

(2) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” извършва доставки от онлайн магазина https://www.esha.bg само на територията на Република България. Потребителят/Клиентът може да направи поръчка на продукти по следните начини:

1.1. С регистрация.  Потребителят/Клиентът може да направи поръчка след като се е регистрирал.

1.1. Без регистрация. Потребителят/Клиентът може да направит поръчка след като попълни данните за доставка и начин на плащане.

(3) Една поръчка се счита за приета, след като сътрудник на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” се свърже с Потребителя/Клиента по телефона за потвърждение на данните и условията за доставка и избраните от Потребителя/Клиента продукти.

След натискане на бутона „Потвърди“, Потребителят/Kлиентът се съгласява да закупи стоката, намираща се в потребителската кошница. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Kлиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

„ЕСХА БЪЛГАРИЯ” си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица, „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата по поръчката (отказ от поръчката) или заместваща поръчка.

Веднага след извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице.

Евентуални щети по оригиналната опаковка следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца.

При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок до 24 часа от получаването й.

(3) За завършване на поръчката, потребителят въвежда следните данни:

 1. имейл адрес;
 2. собствено име и фамилия;
 3. телефонен номер;
 4. адрес за доставката с пощенски код;

      (4) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право да откаже да сключи договор с некоректен Клиент.

(5) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”.

ЦЕНИ

Чл. 3 (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Чл. 5. „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 6. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 7. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки чрез банков превод, наложен платеж или на място при получаване на стоките.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 8. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 3-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4) За упражняване правото на отказ „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл. 9. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 10. „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 11. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката или услугата с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

(3) Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

2.   несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя.

Чл. 12. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

(3) При предявяване на рекламацията Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(4) Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(5) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(6) При подаване на рекламация Потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1.      касова бележка или фактура;

2.      протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3.      други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(7) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

(8) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(9) Ако Търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(10) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(11) Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(12) Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

(13) Търговецът при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(14) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(15) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

(16) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1.      разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума

2.      намаляване на цената.

(15) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(16) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(17) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 13. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”.

Чл. 14. (1) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги или стоки се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

(2) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

(3) Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

(4) Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 16. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 17. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР

Чл. 18. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” услуги да не зарежда, да не предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.

Чл. 19. Потребителят няма право да използва софтуер, който прикрива географското му положение.

Чл. 20. При неспазване на изискванията на този член, „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” има право незабавно да прекъсне достъпа на Потребителя до Сайта, да изтрие от своя сървър съответната информация или материали, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по този член от страна на Потребителя, включително за направени съдебни разноски и платени адвокатски хонорари.

ЛИЧНИ ДАННИ. ЗАЩИТА

Чл. 21. Личните данни, които Потребителите предоставят, както и личните данни, които „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” генерира в процеса на предоставяне на услугите и продуктите, се обработват и съхраняват от страна на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ”, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политика за защита на личните данни, която е публикувана на интернет страницата https://www.esha.bg.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на „„ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

______________________________

ХРИСТОС НИКОЛАОС ЕВАНГЕЛИУ

Управител на „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашия Уебсайт може да има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър . Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 130543939

С настоящото уведомявам/e, че се отказвам/е от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/за предоставяне на следната услуга:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – …………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: …………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До „ЕСХА БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 130543939

С настоящото уведомявам/e, че открих/ме несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – …………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 1. Възстановяване на платената сума
 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 3. Отбив от цената
 4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………..

Подпис на потребителя: ……………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: …………………