РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ“

покриви ЕСХА България

съюз лого университет и образование

Катедра „Ландшафтна архитектура“ при Лесотехнически университет, Лесотехнически университет и фирма ЕСХА България ООД обявяват явен конкурс за
проектиране на зелен покрив (покривна градина, покривно озеленяване) за студенти и дипломанти по специалност „Ландшафтна архитектура“, ФЕЛА, ЛТУ.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРС „ЗЕЛЕНИ ПОКРИВИ“

ЦЕЛИ

 • Формиране на активно познание и технически умения при проектирането на различни типове покривно озеленяване;
 • Представяне на строителни системи за покривно озеленяване на дружество ЕСХА България ООД и запознаване на студентите с иновации на фирмата.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Право на участие имат всички редовно записани студенти и дипломанти от специалност „Ландшафтна архитектура“- ФЕЛА, ЛТУ през учебната 2022/2023 година. За
участие в конкурса се изисква лично заявяване и регистрация в каб. 406 – Организатор обучение при катедра „Ландшафтна архитектура“, ФЕЛА, ЛТУ.
Разходите, свързани с изготвянето и представянето на конкурсния проект, са за сметка на самия участник.
Всеки участник представя един собствен проект, предназначен за настоящия конкурс.
До журиране се допускат проекти, в които е използвана система за зелен покрив, предлагана от ЕСХА България ООД и са спазени изискванията на „Ръководство за
проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви“ с автор инж. Орлин Илиев, издание на Българската асоциация за изолации в строителството
(БАИС).

Всички участници в конкурса се съгласяват:

 •  да приемат изцяло и безрезервно правилата на конкурса;
  проектът, с който участват, да е разработен изцяло от тях, под ръководството на катедра „Ландшафтна архитектура“ при ЛТУ;
 •  да присъстват на предвидената информационна лекция (презентация) по темата на конкурса на 13.12.2022 год. в УАСГ, както и на церемонията по
  награждаването;
 • да дават пълни и свободни права на съорганизаторите да използват снимки, чертежи и други материали, включени в проектите, как то и на материалите от
  събитията, свързани с конкурса.

ГРАФИК НА КОНКУРСА

НАЧАЛО НА КОНКУРСА –  13 декември 2022 г.
СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ – 13 декември – 6 януари 2022 г.
ЛЕКЦИЯ (ПРЕЗЕНТАЦИЯ) ПО ТЕМАТА – 13 декември 2022 г., 14:00 в Аула Максима на УАСГ
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ – до 20 април 2023 г. в каб. 406, ЛТУ
НАГРАЖДАВАНЕ –  април/ май 2023 г. в ЛТУ
ИЗЛОЖБА –  април/ май 2023 г. в ЛТУ

СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ПРОЕКТИ

Всеки представен проект е необходимо да съдържа:

 • Екстензивно и интензивно покривно озеленяване с обща площ от поне 600 кв. метра;
 • Обяснителна записка в обем до 2 стандартни страници;
 • Графични материали във формат А2, които включват:
 • Идеен проект (планова и обемно-пространствена композиция);
 • Дендрологичен проект;
 • Фрагменти, архитектурни и/ или дендрологични детайли, детайли на декоративна настилка, разрези в мащаби, съобразени със съдържанието;
 • Перспективни скици и/или визуализации и/или макет.
 • Допуска се представянето върху таблата и на други графични и снимкови материали.

ЖУРИРАНЕ

От представените конкурсни проекти ще се разглеждат само онези, които отговарят на изискваните съдържание и обем в обявеното задание.
Оценяването на конкурсните проекти ще се проведе по следните критерии:

 • взаимообвързаност на функционалното решение с използваната система „Зелен покрив“;
 • спазване на действащите нормативни изисквания и изискванията на съответната система „Зелен покрив“ съгласно „Ръководство за проектиране и изпълнение
 • на зелени покриви и паркинг-покриви“ с автор инж. Орлин Илиев, издание на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС);
 • растителни композиции и подбор на растителните видове, съгласно изискванията за различните типове покривно озеленяване;
 • оригиналност и индивидуалност на проекта;
 • професионално и артистично графично представяне на проекта.
  Всички участващи проекти ще се оценяват единствено според качествата на представените графични, текстови материали и макети. Журито на конкурса се определя
  от съорганизаторите.

НАГРАДЕН ФОНД НА КОНКУРСА

 • Първа награда от 500 лв.
 • Втора награда от 300 лв.
 • Трета награда от 200 лв.

ЗА СЪОРГАНИЗАТОРИТЕ

Мирослав Минчев,
ЕСХА България ООД

гл. ас. д-р ланд. арх. Мариела Маринова-Шахънова,
доц. д-р ланд. арх. Ценка Кунева,
д-р ланд. арх. Галина Янчева,
д-р инж. Елена Цветкова,
Катедра „Ландшафтна архитектура“, ФЕЛА
ЛТУ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *